Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem wchodzą:
Szkoła Podstawowa,
Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Szkoła Podstawowa organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim. Nasi podopieczni podzieleni są na kilkuosobowe oddziały klasowe w zależności od stopnia oraz sprzężenia niepełnosprawności.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową taką samą, jak w szkołach masowych, jednak dostosowaną do możliwości  psychofizycznych poszczególnych uczniów. 
Dzieci niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują specjalną podstawę programową uczęszczając na zajęcia z następujących przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne i religia.
Zaburzone funkcje intelektualne i rozwojowe naszych uczniów usprawniane są także podczas zajęć rewalidacyjnych zaleconych w orzeczeniu o niepełnosprawności wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W naszej placówce doskonale funkcjonują także dzieci ze spektrum autyzmu, dla których przygotowywane są osobne oddziały klasowe.  
Dla uczniów  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzone są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.
Główne cele zajęć prowadzonych dla tych podopiecznych to: nauka nawiązywania kontaktów społecznych, kształcenie sposobu komunikowania się z otoczeniem, usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności oraz wielozmysłowe poznawanie otoczenia.
Uczniowie poruszający się na wózkach mogą korzystać z podjazdów i windy.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów ze spektrum autyzmu i uczniów poruszających się na wózkach.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę na takich przedmiotach jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność muzyczną / techniczno-plastyczną / sportową / komputerową, zajęcia rozwijające komunikowanie się, trening zainteresowań, wychowanie fizyczne, religia.
Nadrzędnym celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym  praktycznego przysposobienia do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy oraz utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

Opis placówki z strony www.zss-slupia.pl/